Ir divi galvenie iniciatīvu veidi, kuros iedzīvotāji apvienojas, lai risinātu kopīgus enerģētikas jautājumus: Enerģētikas kopienas, kuras var iedalīt iedzīvotāju enerģētikas kopienās vai atjaunojamās enerģijas kopienās, un enerģētikas kooperatīvi.

ENERĢĒTIKAS KOPIENAS ENERĢĒTIKAS KOOPERATĪVI PAKALPOJUMI

Enerģētikas kopienas

Enerģētikas kopienas ir jauns jēdziens, kuram nav vispārpieņemtas definīcijas un ko izmanto dažādos veidos, piemēram:

iespējams veids, kā organizēt kolektīvas pilsoņu darbības enerģētikas sistēmā
apvienības, kas var veikt ar enerģētiku saistītas darbības, piemēram, enerģijas ražošanu, sadali, piegādi, apkopošanu, patēriņu, koplietošanu, uzglabāšanu, ar enerģiju saistītu pakalpojumu sniegšanu.
tirgus dalībnieku nekomerciālais veids, kas apvieno nekomerciālus ekonomiskus mērķus ar vides un sociāliem sabiedrības mērķiem
kolektīvās apmaiņas kampaņas, kolektīvie ieguldījumi saules paneļos, īpašumtiesības uz energoapgādes uzņēmumu vai pat sadales tīklu.

 

ES līmenī ir divas jaunas oficiālas enerģētikas kopienu definīcijas, proti: "Pilsoņu enerģētikas kopiena" un "Atjaunojamo energoresursu kopiena".

Pilsoņu enerģētikas kopiena (CEC)

 

"Jauni tirgus dalībnieki, jauni dalības struktūras veidi, pārvaldības prasības un mērķis" (Definēts: Elektroenerģijas iekšējā tirgus direktīva (ES) 2019/944 [2019. gada jūnijs])

 • Pārvaldība: atklāta un brīvprātīga
 • Īpašumtiesības un kontrole: iedzīvotāji, vietējās iestādes un mazie uzņēmumi
 • Mērķis: sociālie, ekonomiskie un vides ieguvumi, nevis finansiāla peļņa
 • Ģeogrāfiskais pārklājums: ne vienmēr vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā vietā
 • Tehnoloģija: neitrāla (gan atjaunojamā, gan fosilā kurināmā izmantošana)
 • Darbības : elektroenerģijas ražošana, sadale, piegāde, patēriņš, koplietošana, apkopošana un uzglabāšana, kā arī energoefektivitāte, elektromobiļu uzlāde un citi ar enerģiju saistīti komercpakalpojumi
 • Dalībnieki: ikviens (fiziskas personas, vietējās iestādes un mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi...)
 • Autonomija: nav definēta, bet lēmumu pieņemšana būtu jāierobežo ar tiem dalībniekiem vai akcionāriem, kuri nav iesaistīti liela mēroga komercdarbībā un kuriem enerģētikas nozare nav galvenā joma vai saimnieciskā darbība
 • Efektīva kontrole: fiziskas personas, vietējās iestādes un mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi
Atjaunojamo energoresursu kopiena (REC)

 

"Veids, kā paplašināt atjaunojamo enerģiju" (Definēts: Atjaunojamo energoresursu direktīva (ES) 2018/2001 [2018. gada decembris])

 • Pārvaldība: atklāta un brīvprātīga
 • Īpašumtiesības un kontrole: iedzīvotāji, vietējās iestādes un mazie uzņēmumi
 • Mērķis: sociālie, ekonomiskie un vides ieguvumi, nevis finansiāla peļņa
 • Ģeogrāfiskais pārklājums: vietējās kopienas, kas organizētas AER projektu tuvumā
 • Tehnoloģija: visi atjaunojamās enerģijas veidi elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarē
 • Darbības: atjaunojamās enerģijas ražošana, sadale, patēriņš, uzglabāšana, pārdošana, apkopošana, piegāde un koplietošana, kā arī ar enerģētiku saistīti komercpakalpojumi
 • Dalībnieki: fiziskas personas, vietējās iestādes un mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (un tiem jābūt pieejamiem patērētājiem no mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem vai neaizsargātām mājsaimniecībām)
 • Autonomija: jābūt iespējai saglabāt autonomiju no individuāliem dalībniekiem un citiem tradicionālajiem tirgus dalībniekiem, kas piedalās kopienā kā biedri vai akcionāri
 • Efektīva kontrole: fiziskām personām, vietējām iestādēm un mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem

Enerģētikas kooperatīvi

Kopienas enerģētikas iniciatīvām var būt arī dažādas juridiskās formas (sabiedrības ar ierobežotu atbildību, trasti, apvienības, partnerības, fondi, bezpeļņas organizācijas...), bet visizplatītākais veids ir atjaunojamās enerģijas kooperatīvi.

Enerģētikas kooperatīvs

 

Sociāla un ekonomiska uzņēmuma veids, juridiska forma, kas ļauj iedzīvotājiem kolektīvi iegūt savā īpašumā un pārvaldīt atjaunojamās enerģijas projektus, ja:

 • pamatā ir demokrātiska pārvaldība (viens biedrs - viena balss)
 • vietējie iedzīvotāji vai iedzīvotāji no kaimiņu apgabala var ieguldīt līdzekļus atjaunojamo energoresursu ražošanā, iegādājoties akcijas, lai finansētu projektu.
 • iedzīvotāji var patērēt atjaunojamo enerģiju un dalīties ar to.
 • peļņas sadale ir ierobežota, un pārpalikumi tiek reinvestēti, lai atbalstītu savus biedrus un/vai sabiedrību.
 • no projektiem gūto ieņēmumu sadali reglamentē kooperatīva statūti, kas attiecas uz tā galveno mērķi.
 • parasti tiek ievēroti šādi principi (tos ir izklāstījusi Starptautiskā kooperatīvu alianse):
  • Brīvprātīga un atklāta dalība
  • Demokrātiska biedru kontrole
  • Biedru ekonomiskā līdzdalība
  • Autonomija un neatkarība
  • Izglītība, apmācība un informācija
  • Kooperatīvu sadarbība
  • Rūpes par sabiedrību

Iespējamie pakalpojumi

Mikro ziedojumu vākšana caur enerģijas rēķiniem

Daži kooperatīvi piedāvā iespēju enerģijas patērētājiem veikt mikro ziedojumi, caur enerģijas rēķiniem. Piemēram, Francijā atjaunojamās enerģijas kooperatīvs Enercoop ļauj saviem klientiem ziedot 0,01 euro par katru patērēto kilovatstundu Energie Solidaire fonda labā, kas pēc tam novirza savāktos līdzekļus enerģētiskās nabadzības mazināšanas programmām.

Enerģijas pārpalikuma ziedojumi

Atjaunojamo energoresursu, jo īpaši saules enerģijas, attīstība paver jaunas perspektīvas līdzekļu vākšanai, lai atbalstītu vietējās enerģētiskās nabadzības organizācijas visā valstī. valsts iestādes, kas uzstāda saules paneļus uz valsts īpašumā esošām ēkām, varētu pārdalīt saražotās produkcijas pārpalikumu, lai apgādātu mājsaimniecības, kas nonākušas enerģētiskās nabadzības situācijā.

 

 

Enerģētikas padomdevēji

Atjaunojamo energoresursu kooperatīvs ZEZ palīdz un nodrošina apmācību jauniešiem bezdarbniekiem, lai viņi kļūtu par enerģijas konsultantiem. Pateicoties šai programmai, apmācītie jaunieši var sniegt atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem vietējā kopienā un tiek nodarbināti vietējās pašvaldībās

Kooperatīva ieguldījums

Portugāles atjaunojamās enerģijas kooperatīvs Coopérnico ļauj saviem biedriem investēt saules fotoelementu projektos, kas izstrādāti sadarbībā ar sociālajām organizācijām, piemēram, labdarības organizācijām, izglītības iestādēm vai citiem kooperatīviem. Pateicoties šīm iniciatīvām, sociālās struktūras var uzstādīt atjaunojamo enerģijas avotu pašpatēriņa sistēmas uz saviem jumtiem un ievērojami samazināt savus elektrības rēķinus. No otras puses, biedri par saviem ieguldījumiem saņem procentu likmes no 2,5 % līdz 3 %.

Atbalsta projektu īstenošana

Just a Change ir Portugāles bezpeļņas asociācija, kas sadarbojas ar sociālajiem tīkliem, lai apzinātu mājsaimniecības, kuras ir nonākušas nabadzības situācijā, un rūpējas par galveno projekta īstenošanai nepieciešamo resursu vākšanu. Kopš 2010. gada asociācija ir veiksmīgi renovējusi simtiem māju un iestāžu, pateicoties tūkstošiem brīvprātīgo no vairākām valstīm. Pēc renovācijas darbiem Just a Change uzrauga renovētās ēkas, lai pienācīgi noteiktu tās pasākumu ietekmi un nodrošinātu, ka katru ģimeni turpmāk atbalsta sociālie darbinieki.

Ja esat pūļa finansējuma platforma vai enerģētikas kopiena, kas ir ieinteresēta mazināt enerģētisko nabadzību, pievienojieties mums!