On kaks peamist tüüpi algatusi, mille puhul kodanikud tulevad kokku, et lahendada ühiseid energiaküsimusi: Energiakogukonnad, mida võib omakorda jagada kodanike energiakogukondadeks või taastuvenergia kogukondadeks, ja energiaühistudeks.

ENERGIAKOGUKONNAD ENERGIAÜHISTUD TEENUSED

Energiaühendused

Energiakogukonnad on kujunemisjärgus mõiste, mille kohta puudub üldtunnustatud määratlus ja mida rakendatakse mitmel viisil, näiteks

võimalik energiasüsteemis toimuva kodanike kollektiivse tegevuse organiseerimise liik
üksused, mis võivad teostada energiaga seotud tegevusi, nt energia tootmine, jaotamine, tarnimine, koondamine, tarbimine, jagamine, ladustamine, energiaga seotud teenuste osutamine...
mittekaubanduslikud turuosalised, kes ühendavad mittekaubanduslikud majanduslikud eesmärgid keskkonnaalaste ja sotsiaalsete ühiskondlike eesmärkidega
kollektiivsed üleminekukampaaniad, kollektiivsed investeeringud päikesepaneelidesse, energiavarustusettevõtte või isegi jaotusvõrgu omamine.

 

Energiakogukondade kohta on kaks uut ametlikku ELi tasandi määratlust, nimelt: "kodanike energiaühendus" ja "taastuvenergiaühendus".

Kodanike energiaühendus (CEC)

 

"Uued turuosalised, uut tüüpi liikmeskonna struktuur, juhtimisnõuded ja eesmärk" (Määratletud dokumendis: Elektrienergia siseturu direktiiv (EL) 2019/944 [juuni 2019])

 • Juhtimine: avatud ja vabatahtlik
 • Omand ja kontroll: kodanikud, kohalikud omavalitsused ja väikeettevõtted
 • Eesmärk: pigem sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane kasu kui rahaline kasum
 • Geograafiline ulatus: ei pruugi olla sama geograafiline asukoht
 • Tehnoloogia: neutraalne (nii taastuvatel kui ka fossiilkütustel põhinev)
 • Tegevused: elektrienergia tootmine, jaotamine, tarnimine, tarbimine, jagamine, koondamine ja salvestamine, samuti energiatõhusus, elektriautode laadimine ja muud energiaga seotud kommertsteenused
 • Osalejad: kõik (füüsilised isikud, kohalikud asutused ning mikro-, väikesed, keskmise suurusega ja suured ettevõtted...)
 • Autonoomia: ei ole määratletud, kuid otsuste tegemine peaks piirduma nende liikmete või aktsionäridega, kes ei tegele suuremahulise äritegevusega ja kelle jaoks energiasektor ei ole peamine valdkond või majandustegevus
 • Tõhus kontroll: füüsilised isikud, kohalikud omavalitsused ning mikro- ja väikeettevõtted
Taastuvenergia ühendus (REC)

 

"Taastuvenergia laiendamise viis" (Määratletud dokumendis: Taastuvenergia direktiiv (EL) 2018/2001 [detsember 2018])

 • Juhtimine: avatud ja vabatahtlik
 • Omand ja kontroll: kodanikud, kohalikud omavalitsused ja väikeettevõtted
 • Eesmärk: pigem sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane kasu kui rahaline kasum
 • Geograafiline kohaldamisala: kohalikud kogukonnad, mis on organiseeritud taastuvenergia projektide läheduses
 • Tehnoloogia: kõik taastuvenergia vormid elektri- ja soojussektoris
 • Tegevused: taastuvenergia tootmine, jaotamine, tarbimine, ladustamine, müük, koondamine, tarnimine ja jagamine, samuti energiaga seotud äriteenused
 • Osalejad: füüsilised isikud, kohalikud omavalitsused ning mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (ning peab olema kättesaadav madala sissetulekuga või haavatavatele kodumajapidamistele)
 • Autonoomia: peaks olema võimeline jääma sõltumatuks üksikutest liikmetest ja muudest traditsioonilistest turuosalistest, kes osalevad kogukonnas liikmete või aktsionäridena
 • Tõhus kontroll: füüsilised isikud, kohalikud omavalitsused ning mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Energiaühistud

Ühenduse energiaalgatused võivad võtta ka erinevaid õiguslikke vorme (piiratud vastutusega äriühingud, usaldusühingud, ühingud, partnerlused, sihtasutused, mittetulundusühingud...), kusjuures kõige levinumad on taastuvenergiaühistud.

Energiaühistu

 

Ühiskondliku ja majandusliku ettevõtte liik, õiguslik vorm, mis võimaldab kodanikel ühiselt omada ja hallata taastuvenergia projekte, kus:

 • aluseks on demokraatlik juhtimine (üks liige - üks hääl)
 • kohalikud elanikud või naaberpiirkonna elanikud saavad investeerida taastuvenergia tootmisesse, ostes aktsiaid projekti rahastamiseks.
 • kodanikud saavad tarbida ja jagada taastuvenergiat.
 • kasumi jaotamine on piiratud ja ülejäägid investeeritakse tagasi oma liikmete ja/või kogukonna toetamiseks.
 • projektidest saadava tulu jaotamine on reguleeritud ühistu põhikirjaga, mis on seotud ühistu põhieesmärgiga.
 • tavaliselt on põhimõtted järgmised ( Rahvusvahelise Koostööliidu poolt välja toodud):
  • Vabatahtlik ja avatud liikmelisus
  • Demokraatlik liikmete kontroll
  • Liikmete majanduslik osalus
  • Autonoomia ja sõltumatus
  • Haridus, koolitus ja teavitamine
  • Koostöö ühistute vahel
  • Mure kogukonna pärast

Võimalikud teenused

Mikroannetuste kogumine energiaarvete eest

Mõned ühistud pakuvad energiatarbijatele võimalust teha mikroannetusi energiaarvete alusel. Näiteks Prantsusmaal võimaldab taastuvenergiaühistu Enercoop oma klientidel annetada 0,01 eurot iga tarbitud kWh eest Energie Solidaire'i fondi kasuks, mis seejärel suunab kogutud raha kütteostuvõimetuse leevendamise programmidesse.

Energia ülejäägi annetused

Taastuvenergia ja eriti päikeseenergia areng pakub uusi väljavaateid vahendite kogumiseks, et toetada kohalikke kütteostuvõimetuse organisatsioone kogu riigis. riigiasutused, kes paigaldavad päikesepaneele riigi omandis olevatele hoonetele, võiksid ülejääktoodangu ümber suunata energiavaesuses olevate kodumajapidamiste varustamiseks.

 

 

Energeetikanõustajad

Taastuvenergiaühistu ZEZ abistab ja koolitab töötuid noori, et muuta nad energianõustajateks. Tänu sellele programmile saavad koolitatud noored toetada kohaliku kogukonna madala sissetulekuga majapidamisi ja leida tööd kohalikes omavalitsustes

Ühistu investeeringud

Portugali taastuvenergiaühistu Coopérnico võimaldab oma liikmetel investeerida päikeseenergia projektidesse, mis on välja töötatud koostöös sotsiaalsete üksustega, nagu heategevusorganisatsioonid, haridusasutused või teised ühistud. Tänu nendele algatustele saavad sotsiaalsed üksused paigaldada oma katustele taastuvenergia isetarbimise süsteemid ja saada märkimisväärset kasu oma elektriarvete vähendamisest. Teisest küljest saavad liikmed oma investeeringute eest intressimäärad vahemikus 2,5% kuni 3%.

Toetusprojektide rakendamine

Just a Change on Portugali mittetulundusühing, mis teeb koostööd sotsiaalsete võrgustikega, et tuvastada vaesuses olevad majapidamised ja koguda projekti elluviimiseks vajalikud peamised ressursid. Alates 2010. aastast on ühing tänu tuhandete vabatahtlike toetusele, kes on pärit mitmest riigist, edukalt renoveerinud sadu maju ja asutusi. Pärast renoveerimistöid jälgib "Just a Change" renoveeritud hooneid, et mõõta nõuetekohaselt oma sekkumise mõju ja tagada, et sotsiaaltöötajad toetaksid igat perekonda ka edaspidi.

Kui olete ühisrahastusplatvorm või energiakogukond, kes on huvitatud energiavaesuse leevendamisest, siis liituge meiega!