Съществуват два основни типа инициативи, при които гражданите се обединяват, за да решат общи енергийни проблеми: Енергийни общности, които могат да бъдат разделени на граждански енергийни общности или общности за възобновяема енергия, и енергийни кооперативи.

ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ ЕНЕРГИЙНИ КООПЕРАТИВИ СЛУЖБИ

Енергийни общности

Енергийните общности са нововъзникваща концепция, за която не съществува общоприето определение и която се прилага по различни начини, като например

възможен вид организиране на колективни действия на гражданите в енергийната система
субекти, които могат да извършват дейности, свързани с енергетиката, например производство, разпределение, доставка, агрегиране, потребление, споделяне, съхранение на енергия, предоставяне на услуги, свързани с енергетиката.
нетърговски тип пазарни участници, които съчетават нетърговски икономически цели с екологични и социални цели на общността
колективни кампании за смяна на доставчика, колективни инвестиции в соларни панели, собственост на дружество за доставка на енергия или дори на разпределителна мрежа.

 

Съществуват две нови официални определения на ниво ЕС за енергийни общности, а именно: "Гражданска енергийна общност" и "Общност за възобновяема енергия".

Гражданска енергийна общност (ГЕО)

 

"Нови участници на пазара, нови видове членска структура, изисквания за управление и цел" (Определено в: Директива за вътрешния пазар на електроенергия (ЕС) 2019/944 [юни 2019 г.])

 • Управление: отворено и доброволно
 • Собственост и контрол: граждани, местни власти и малки предприятия
 • Цел: социални, икономически и екологични ползи, а не финансови печалби
 • Географски обхват : не е задължително да е в едно и също географско местоположение
 • Технология: неутрална (както възобновяема, така и базирана на изкопаеми горива)
 • Дейности : производство, разпределение, доставка, потребление, споделяне, агрегиране и съхранение на електроенергия, както и енергийна ефективност, зареждане на електрически превозни средства и други търговски услуги, свързани с енергетиката
 • Участници: всички (физически лица, местни органи и микро-, малки, средни и големи предприятия...)
 • Автономност: не е определена, но вземането на решения следва да бъде ограничено до онези членове или акционери, които не се занимават с широкомащабна търговска дейност и за които енергийният сектор не представлява основна област или икономическа дейност
 • Ефективен контрол: физически лица, местни власти и микро- и малки предприятия
Общност за възобновяема енергия (ОВЕ)

 

"Начин за разширяване на възобновяемата енергия" (Определена в: Директива (ЕС) 2018/2001 относно енергията от възобновяеми източници [декември 2018 г.])

 • Управление: отворено и доброволно
 • Собственост и контрол: граждани, местни власти и малки предприятия
 • Цел: социални, икономически и екологични ползи, а не финансови печалби
 • Географски обхват: местни общности, организирани в близост до проекти за ВЕИ
 • Технология: всички форми на възобновяема енергия в сектора на електроенергията и топлинната енергия
 • Дейности: производство, разпределение, потребление, съхранение, продажба, агрегиране, доставка и съвместно използване на енергия от възобновяеми източници, както и търговски услуги, свързани с енергетиката
 • Участници : физически лица, местни органи и микро-, малки и средни предприятия (и трябва да са достъпни за потребители от домакинства с ниски доходи или уязвими домакинства)
 • Автономност: трябва да може да остане независима от отделните членове и други традиционни участници на пазара, които участват в общността като членове или акционери
 • Ефективен контрол: физически лица, местни органи и микро-, малки и средни предприятия

Енергийни кооперативи

Енергийните инициативи на общността могат да приемат и различни правни форми (дружества с ограничена отговорност, тръстове, асоциации, партньорства, фондации, организации с нестопанска цел...), като най-разпространеният вид са кооперациите за възобновяеми енергийни източници.

Енергийни кооперативи

 

Вид социално-икономическо предприятие, правна форма, която дава възможност на гражданите колективно да притежават и управляват проекти за възобновяема енергия, при които

 • основата е демократично управление (един член - един глас)
 • местните жители или жители на съседни райони могат да инвестират в производството на енергия от възобновяеми източници, като закупуват дялове за финансиране на проекта.
 • гражданите могат да потребяват и споделят възобновяемата енергия.
 • разпределението на печалбите е ограничено, а излишъците се реинвестират в подкрепа на членовете и/или общността.
 • разпределението на приходите от проектите се регламентира от устава на кооперацията, който е свързан с основната ѝ цел.
 • обикновено принципите са следните (очертани от Международния кооперативен алианс):
  • Доброволно и отворено членство
  • Демократичен контрол от страна на членовете
  • Икономическо участие на членовете
  • Автономност и независимост
  • Образование, обучение и информация
  • Сътрудничество между кооперациите
  • Загриженост за общността

Потенциални услуги

Събиране на микродонори за сметки за енергия

Някои кооперации предлагат на потребителите на енергия възможността да правят микродонори въз основа на сметките си за енергия. Например във Франция кооперативът за възобновяема енергия Enercoop позволява на своите клиенти да даряват по 0,01 EUR за всеки консумиран kWh в полза на фонда Energie Solidaire, който след това пренасочва събраните средства към програми за намаляване на енергийната бедност.

Дарения на излишъци от енергия

Развитието на възобновяемите енергийни източници, и особено на слънчевата енергия, предлага нови перспективи за събиране на средства в подкрепа на местните организации за борба с енергийната бедност в цялата страна. публичните органи, които инсталират слънчеви панели на сгради публична собственост, биха могли да преразпределят излишъка от производството за снабдяване на домакинства в ситуация на енергийна бедност.

 

 

Енергийни съветници

Кооперативът за възобновяема енергия ZEZ подпомага и осигурява обучение на безработни млади хора, за да ги превърне в енергийни консултанти. Благодарение на тази програма обучените младежи могат да подпомагат домакинствата с ниски доходи в местната общност и са наети от местните власти

Инвестиции на кооператива

Coopérnico, португалски кооператив за възобновяема енергия, дава възможност на своите членове да инвестират в проекти за фотоволтаични системи, разработени в сътрудничество със социални структури, като например благотворителни организации, образователни институти или други кооперативи. Благодарение на тези инициативи социалните организации могат да инсталират на покривите си системи за самостоятелно потребление на възобновяема енергия и да се възползват от значително намаляване на сметките си за електроенергия. От друга страна, членовете получават лихвени проценти между 2,5 % и 3 % за своите инвестиции.

Подкрепа за изпълнението на проекти

Just a Change е португалска асоциация с нестопанска цел, която си сътрудничи със социални мрежи, за да идентифицира домакинства в бедствено положение и да се грижи за събирането на основните ресурси, необходими за изпълнението на проекта. От 2010 г. насам асоциацията успешно е ремонтирала стотици къщи и институции благодарение на подкрепата на хиляди доброволци, идващи от няколко държави. След приключване на ремонтните дейности Just a Change извършва мониторинг на рехабилитираните сгради, за да определи правилно количественото въздействие на своите интервенции и да гарантира, че всяко семейство получава допълнителна подкрепа от социални работници.

Ако сте платформа за краудфъндинг или енергийна общност, заинтересована от намаляването на енергийната бедност, присъединете се към нас!